Aanvraag lidmaatschap: Steunend

Voornaam:
Naam:
Adres:
Postcode:
Gemeente:
Email:
Tel:
Nationaliteit:
Rijksregister:
Geboortedatum:
Beroep:
Was u in het verleden betrokken bij een luchtvaartongeval of incident ? Welk ?
Motivatie : waarom wenst u lid te worden van de West Aviation Club ?

Ik, ondergetekende, bevestig hierbij kennis te hebben genomen van de Statuten en het Huishoudelijk reglement van de West Aviation Club vzw.